Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 3. juni 2023

1. Forståelse og definisjoner

Forståelse

De kapitaliserte ordene har spesifikke betydninger tilordnet dem. Disse betydningene forblir de samme uansett om ordene brukes i entall eller flertall.

Definisjoner

For formålene med disse vilkårene og betingelsene:

 • Affiliate viser til en enhet som kontrollerer, blir kontrollert av eller er under felles kontroll med en part. "Kontroll" betyr eie 50% eller mer av aksjene, egenkapitalandelen eller annen sikkerhet med stemmerett for valg av styremedlemmer eller annen styrende myndighet.
 • Land refererer til Polen.
 • Selskap (referert til som "Selskapet", "Vi", "Oss", eller "Vårt" i denne avtalen) gjelder VOGO Sp. z o.o., Mlynska 5/5A, 40-098, Katowice, Polen.
 • Enhet refererer til ethvert verktøy som er i stand til å få tilgang til Tjenesten, for eksempel en datamaskin, mobiltelefon eller digital tavle.
 • Tjeneste refererer til nettstedet.
 • Vilkår og betingelser (også kjent som "Vilkår") refererer til disse vilkårene og betingelsene, som utgjør hele avtalen mellom Deg og Selskapet angående bruk av Tjenesten.
 • Tredjeparts sosiale medietjeneste refererer til alle tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, produkter eller tjenester) levert av en tredjepart og gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten.
 • Nettstedet refererer til Investora, tilgjengelig på https://www.investora.net/
 • Du refererer til den enkelte som får tilgang til eller bruker Tjenesten, eller selskapet eller annen juridisk enhet på hvis vegne en slik person får tilgang til eller bruker Tjenesten, etter omstendighetene.

2. Anerkjennelse

Disse vilkårene og betingelsene styrer bruken av Tjenesten og etablerer avtalen mellom Deg og Selskapet. De fastsetter rettighetene og pliktene til alle brukere i forhold til Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er underlagt Din aksept av og overholdelse av disse vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker Tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten samtykker Du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis Du er uenig i noen del av disse vilkårene og betingelsene, kan Du ikke få tilgang til Tjenesten.

Du bekrefter at Du er minst 18 år gammel. Selskapet tillater ikke personer under 18 år å bruke Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er også underlagt Din aksept av og overholdelse av Selskapets personvernregler. Vår personvernregler beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og offentliggjøring av din personlige informasjon når du bruker applikasjonen eller nettstedet, og informerer deg om dine personvernrettigheter og juridiske beskyttelser. Vennligst les nøye gjennom vår personvernregler før du bruker vår Tjeneste.

3. Rettigheter til immaterielle rettigheter

Nettstedet og alt dets innhold, funksjoner og funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til informasjon, programvare, tekst, visninger, bilder, video og lyd, samt design, utvalg og arrangement av dem) eies av Selskapet, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale. De er beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet og andre immaterielle eller eiendomsrettslover i Polen, EU og internasjonale traktater.

Disse bruksvilkårene tillater deg å bruke programvaren utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke kopiere, distribuere, endre, lage avledede verk, offentlig vise, offentlig utføre, publisere, laste ned, lagre eller overføre noen materialer fra nettstedet, unntatt som følger:

 • Din datamaskin kan midlertidig lagre kopier av materialer i RAM mens du får tilgang til og viser dem.
 • Nettleseren din kan automatisk lagre filer for visningsforbedringsformål.
 • Du kan skrive ut eller laste ned én kopi av et rimelig antall nettside fra nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, uten ytterligere reproduksjon, publisering eller distribusjon.

Hvis vi tilbyr stasjonære, mobile eller andre applikasjoner for nedlasting, kan du laste ned én kopi til datamaskinen eller mobilenheten din for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du godtar å være bundet av vår sluttbrukerlisensavtale for slike applikasjoner. Du må ikke:

 • Gjøre noen endringer i kopier av materialer fra dette nettstedet.
 • Ikke separer illustrasjoner, fotografier, videoer eller lydsekvenser fra den tilhørende teksten.
 • Ikke fjern eller endre noen opphavsrett-, varemerke- eller andre eiendomsrettsmerknader fra kopierte materialer.

Du må ikke bruke noen del av programvaren, tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom programvaren for kommersielle formål. Hvis du bryter bruksvilkårene ved å skrive ut, kopiere, endre, laste ned eller gi tilgang til noen del av nettstedet, opphører umiddelbart retten til å bruke nettstedet, og du må, etter vår skjønn, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialene du har laget. Ingen rettigheter, eierskap eller interesser i eller til nettstedet eller noe vist innhold overføres til deg, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes av Selskapet.

Enhver uautorisert bruk som ikke er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene utgjør et brudd og kan krenke opphavsrett, varemerke og andre lover.

Selskapsnavnet, selskapets logo og alle relaterte navn, logoer, produktnavn og tjenestenavn, design og slagord er varemerker som eies av Selskapet, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Du må ikke bruke disse merkene uten skriftlig tillatelse fra Selskapet. Alle andre navn, logoer, produktnavn og tjenestenavn, design og slagord som vises på nettstedet, er varemerker som tilhører deres respektive eiere.

4. Koblinger til andre nettsteder

Vår Tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Selskapet.

Selskapet har ingen kontroll over innholdet, personvernregler eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Selskapet ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som er forårsaket eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler at du nøye leser vilkårene og personvernreglene til alle tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

5. Andre tjenestetilbydere (annonsetjenester)

Vi samarbeider med andre enheter som tilbyr annonserings- og analyse-tjenester på nettstedet vårt. Mer informasjon om hvordan dataene samles inn og brukes av disse enhetene, finner du i vår personvernregler.

Tredjeparts mellomledd som DoubleClick (Google Ads, Google AdSense), Microsoft Advertising, Google Analytics og andre kan samle inn data om deg for annonserings- og trafikkanalyseformål. Mer detaljert informasjon finner du i vår personvernregler.

Vi anbefaler sterkt at du leser denne informasjonen, fordi ved å bruke tjenestene som tilbys på nettstedet, godtar du vilkårene som er fastsatt i personvernreglene.

6. Avslutning

Vi kan umiddelbart avslutte eller suspendere din tilgang, uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert hvis du bryter disse Vilkårene og betingelsene.

Ved oppsigelse opphører din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart.

7. Ansvarsbegrensning

Uansett eventuelle skader du måtte lide, skal Selskapets ansvar og dets leverandørers ansvar i henhold til noen bestemmelse i disse Vilkårene, og din eksklusive rettsmiddel for alt det foregående, være begrenset til det beløpet du faktisk har betalt gjennom Tjenesten eller 100 USD hvis du ikke har gjort noen kjøp gjennom Tjenesten.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal under ingen omstendigheter Selskapet eller dets leverandører være ansvarlige for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, forretningsavbrudd, personskade, tap av personvern, oppstått i forbindelse med bruk av eller manglende evne til å bruke Tjenesten, tredjepartsprogramvare og/eller tredjepartshardware brukt med Tjenesten, eller på annen måte i forbindelse med noen bestemmelse i disse Vilkårene), selv om Selskapet eller noen leverandør er blitt informert om muligheten for slike skader og selv om rettsmiddelet ikke oppnår sitt vesentlige formål.

Noen stater tillater ikke unntak av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige eller følgeskader, så de ovennevnte begrensningene gjelder kanskje ikke for deg. I slike stater vil begge parters ansvar være begrenset til det største omfanget tillatt etter loven.

8. Fraskrivelse av "SOM DET ER" og "SOM TILGJENGELIG"

Tjenesten blir gitt til deg "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG", med alle feil og defekter, uten noen form for garantier. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, fraskriver Selskapet, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører seg uttrykkelig alle garantier, enten de er uttrykkelige, underforståtte, lovfestede eller på annen måte, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, samt garantier som kan oppstå i forbindelse med handelspraksis, utførelse, bruk eller handelspraksis. Selskapet gir ingen garantier eller forpliktelser, og gir ingen representasjon av noen art om at Tjenesten vil oppfylle dine krav, oppnå noen bestemte resultater, være kompatibel eller fungere med annen programvare, applikasjoner, systemer eller tjenester, fungere uten avbrudd, oppfylle ytelses- eller pålitelighetsstandarder, være feilfri, eller at eventuelle feil eller defekter kan eller vil bli rettet. Uten å begrense det foregående, gir verken Selskapet eller noen av dets leverandører noen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående driften eller tilgjengeligheten av Tjenesten, eller informasjonen, innholdet og materialene eller produktene som er inkludert deri; at Tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; angående nøyaktigheten, påliteligheten eller aktualiteten til noen informasjon eller innhold som tilbys gjennom Tjenesten; eller at Tjenesten, dens servere, innholdet eller e-poster sendt fra eller på vegne av Selskapet er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, tidsinnstilte bomber eller andre skadelige komponenter. Noen jurisdiksjoner tillater ikke unntak av visse typer garantier eller begrensning eller unntak av ansvar for visse typer skader. Derfor gjelder kanskje ikke noen av de ovennevnte begrensningene og fraskrivelsene for deg. Men i slike tilfeller skal unntakene og begrensningene som er fastsatt i denne delen, gjelde i den største grad som kan håndheves i henhold til gjeldende lov.

9. Lovvalg

Disse Vilkårene og din bruk av Tjenesten skal underlegges lovene i landet, med unntak av reglene om lovvalg. Bruken av Applikasjonen din kan også være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover.

10. Løsning av tvister

Hvis du har noen bekymringer eller tvister angående Tjenesten, samtykker du i å forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte Selskapet.

11. For brukere i Den europeiske union (EU)

Hvis du er en forbruker i Den europeiske union, vil du dra nytte av eventuelle pålagte bestemmelser i loven i det landet der du er bosatt.

12. Overholdelse av amerikanske lover

Du bekrefter og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt et handelsembargo fra den amerikanske regjeringen, eller som er blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terrorist-støttende" land, og (ii) du ikke er oppført på noen amerikanske regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.

13. Delbarhet og avkall

Delbarhet

Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene blir ansett for å være umulig å håndheve eller ugyldig, skal denne bestemmelsen endres og tolkes for å oppnå formålene med den til den fulleste grad mulig i henhold til gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene skal fortsette å ha full kraft og virkning.

Frafallelse

Bortsett fra det som er fastsatt her, skal manglende utøvelse av en rettighet eller krav om utførelse av en forpliktelse i henhold til disse Vilkårene ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rettighet eller kreve en slik utførelse når som helst i fremtiden, heller ikke skal frafall av en overtredelse utgjøre et frafall av noen påfølgende overtredelse.

14. Tolking av oversettelser

Disse vilkårene og betingelsene kan ha blitt oversatt til andre språk for din bekvemmelighet. I tilfelle tvist, skal den opprinnelige engelske teksten ha forrang.

15. Endringer i disse vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi gjøre rimelige forsøk på å gi deg minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring, vil bli avgjort etter vårt eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du i å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, ber vi deg om å slutte å bruke nettstedet og tjenesten.

16. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss:

 • Via post: Mlynska 5/5A, 40-098, Katowice, Poland